Zgodba o gradnji prizidka DSO Kočevje

Avtor Naročena objava - Občina Kočevje , . objavljeno v Politika in občina

V luči vseh objav in različnih, v veliki meri tudi neresničnih, interpretacij, ki se pojavljajo v medijih o gradnji prizidka Doma starejših občanov Kočevje se je Občina Kočevje odločila, da občankam in občanom ter širši javnosti predstavi projekt oziroma vodenje investicije gradnje prizidka Doma starejših občanov (v nadaljevanju DSO), v katerega je bila neposredno vpletena Občina Kočevje.

 

dso2V uvodu naj pojasnimo, da je zemljišče na katerem stoji obstoječi DSO in sam objekt v lasti Republike Slovenije. Občina Kočevje nima ustanoviteljskih pravic v DSO-ju in tudi nima lastniškega deleža v obstoječem objektu, vendar je bila zahteva s strani Službe vlade Republike za razvoj in evropske zadeve (SVRL-ja) in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), ki bosta izgradnjo prizidka financirala;  SVRL iz sredstev Pokolpja (ukrep 1.3, v višini 2 miliona Eur) in MDDSZ (1.mio), da investicijo vodi Občina, ki naj bi v primeru pomanjkanja sredstev za realizacijo izgradnje prizidka tudi zagotavljala finančno razliko ter se v tem finančnem vložku tudi vpisala v lastnino DSO-ja. Občina je zato 17.8.2011 podpisala štiripartitno pogodbo (SVRL, MDDSZ, DSO in OBČINA) in prevzela vse obveznosti investitorstva, kakor tudi rizik zagotavljanja finančnih sredstev, v primeru izpada državnih.

Aneks, s katerim je občina zavarovala svoje interese v primeru, če bi za investicijo morala zagotavljati lastna sredstva, je bil podpisan 5.11.2011 s strani Občine Kočevje, s strani zadnjega podpisnika pa 2.12.2011.

 

Vzporedno so tekle vse aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, kakor tudi preverjanje možnosti oprostila plačila komunalnega prispevka, ki pa po obstoječi zakonodaji ni dopustno. Tako je komunalni prispevek plačal SVRL iz sredstev Pokolpja in gradbeno dovoljenje je bilo izdano 12.12.2011. Dober mesec kasneje, 24.01.2012 je bila pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za montažni objekt.

 

Ker pa je občina vstopila v gradnjo prizidka DSO kot potencialni soinvestitor, je po pregledu dokumentacije s strani zunanjih sodelavcev ugotovila, da je bila projektna dokumentacija PGD in PZI pripravljena tako, da posamezne vsebine projekta niso medsebojno usklajene, arhitekturni del projekta je projektiran za montažno leseno gradnjo, gradbene konstrukcije, strojne instalacije, elektro instalacije, požarna študija ter geotehnično poročilo je projektirano za monolitno zidano gradnjo. Popis del, ki je sestavni del dokumentacije je pripravljen za montažno leseno gradnjo, upoštevajoč postavke, ki predvidevajo projektiranje navedenih projektov na sistem montažne lesene  gradnje.dso3

 

Razpisni pogoji so predvidevali obračun izvedenih del po sistemu »enotnih cen iz predračuna in izvedenih količin iz obračunske knjige«, s kriterijem za izbiro »najnižja cena«, kar je ob upoštevanju dejstva, da si izvajalec sam pripravlja projekte, popolnoma nedopustna in za investitorja škodljiva, saj omogoča spremembo velikega obsega postavk, ki posledično povzročajo nekontrolirano povečanje pogodbene cene.

 

Glede na zelo zahtevne pogoje glede referenc za izvedbo montažne konstrukcije je bil po našem mnenju nedopustno zmanjšan krog potencialnih ponudnikov, na le nekaj ponudnikov. Glede na stanje v gradbenem sektorju je možno, da bi investitor prejel samo eno in edino ponudbo. Glede na dejstvo, da je investicija planirana za izvedbo v letu 2012 in 2013 in da ni časa za predhodno usklajevanje in projektiranje, smo ocenili, da je v smislu takojšnjega nadaljevanja in kontroliranega poteka investicije razpisno dokumentacijo potrebno popraviti in sicer:

  • ·         Način obračuna po sistemu »ključ v roke«, ki ob dejstvu, da izvajalec projekte pripravlja v lasti režiji po programu in vsebini obstoječega projekta, omogoča kontrolo nad končno ceno izvedbe,
  • ·         Možnost priprave variantne ponudbe z izbiro monolitne zidane ali armirano betonske konstrukcije, ki omogoča razširitev kroga potencialnih ponudnikov in s tem bistveno ugodnejšo ponudbo ob enakih pogojih obdelave kot je predvidena v obstoječem projektu. Potrebno je popraviti samo projekt arhitekture.

Za ponovno pripravo razpisa je porabljeno izredno malo časa glede na končni rok realizacije investicije. Po popravljenem razpisu bo izvajalec že v fazi in času priprave ponudbe na svoje stroške pripravil rešitve, ki bodo poleg tehnične pravilnosti in z programom projekta predpisane obdelave tudi ekonomične, saj bodo podvržene kriterijem trga

 

Dne 03.02.2012 je bila sprejeta odločitev, da se gre v razpis z variantami in naročena je bila priprava razpisne dokumentacije z novimi pogoji, ki bo objavljena v tem tednu.dso1

 

Za sam konec pa dovolite, da ovržemo še ena zavajanja o tem, da bo zavoljo  zavlačevanja in neodločnosti onemogočeno črpanje sredstev iz razpisa Pokolpje. Občina Kočevje je v programu Pokolpje  dobila sredstva v višini 2 miliona eur, kljub zelo veliki želji drugih županov, da se denar nameni za gradnjo domov starejših občanov v Osilnici in Loškem Potoku. Sredstva iz Pokolpja, ki naj bi jih črpali za investicijo v letu 2011 se bodo po usklajevanju s SVRL-ju in po predlogu Občine prenesla v leto 2013.

 

Vesna Malnar

Višja svetovalka za odnose z javnostmi in informiranje

ODDELEK ZA UPRAVNE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki